BESCHERMING VAN HET AUTEURSRECHT

Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op de website van de Stichting Koningin Paola zijn beschermd door het auteursrecht.

Voor reproductie of meedeling aan een publiek, in welke vorm ook, moet een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Koningin Paola verkregen worden, tenzij dat niet nodig is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo heeft men bijvoorbeeld het recht om informatie van een website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of huiselijke kring.

Toelating vragen voor reproductie kan via info@sk-fr-paola.be.

Beeldmateriaal

De Stichting Koningin Paola heeft geprobeerd contact op te nemen met al wie copyright heeft op de foto’s en illustraties gebruikt op deze website. Indien er foto’s of illustraties werden gebruikt zonder voorkennis van de rechthebbenden, kunnen deze personen zich wenden tot info@sk-fr-paola.be.

Foto’s en ander beeldmateriaal mogen niet verkocht of gecommercialiseerd worden. Ze mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of in het kader van fondsenwerving.

Voor de reproductie van beeldmateriaal buiten de huiselijke kring is toestemming van de auteur vereist.

Copyright

Copyright © Stichting Koningin Paola

Structuur en inhoud: © Stichting Koningin Paola

Aansprakelijkheid

Algemeen

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Stichting Koningin Paola besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De Stichting kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De Stichting tracht de informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.

De Stichting Koningin Paola is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de website en het downloaden van bestanden van de website.

Ook storingen of onderbrekingen in de website, waardoor het tijdelijk onmogelijk is om de website te raadplegen, geven in geen enkel geval recht op enige compensatie.

Links en verwijzingen

De website van de Stichting Koningin Paola verwijst naar sites van derden. De Stichting heeft geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

Er mogen links gelegd worden naar de website van de Stichting Koningin Paola of een pagina ervan. De Stichting stelt het op prijs hiervan op de hoogte gebracht te worden.

Door de aard van het internet kan de Stichting Koningin Paola geen toezicht uitoefenen op wie er naar haar site doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat de Stichting die site zouden goedkeuren of aanbevelen.

De Stichting Koningin Paola kan deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.

Voor vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden: info@sk-fr-paola.be.

 

Tous les textes, illustrations et autres éléments du site Internet de la Fondation Reine Paola sont protégés par les droits d’auteur.

Pour toute reproduction ou communication au public, sous quelque forme que ce soit, une autorisation écrite et expresse de la Fondation Reine Paola doit être obtenue, sauf si cette autorisation est inutile en vertu des dispositions de la loi du 30 juin 1994 concernant les droits d’auteur et droits voisins. Ainsi, on a par exemple le droit de télécharger des informations d’un site Internet et de les reproduire pour les utiliser dans le cadre privé ou familial.

L’autorisation de reproduction peut être demandée à l’adresse info@sk-fr-paola.be

Images

La Fondation Reine Paola a essayé de contacter tous ceux qui bénéficient de droits d’auteur sur les photos et les illustrations utilisées sur ce site. Si des photos ou des illustrations ont été utilisées à l’insu des ayants droit, ces personnes peuvent s’adresser à info@sk-fr-paola.be.

Les photos et autres images ne peuvent être vendues ou commercialisées. Elles ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, ni pour des opérations de récolte de fonds.

Toute reproduction d’images en dehors du cadre familial nécessite l’autorisation de l’auteur.

Copyright

Copyright © Fondation Reine Paola

Structure et contenu: © Fondation Reine Paola

Responsabilité

Généralités

La Fondation Reine Paola attache beaucoup d’importance à l’exactitude des informations sur son site. Il est pourtant possible que des informations soient incomplètes ou comportent des erreurs. La Fondation Reine Paola ne peut cependant en être tenue responsable. La Fondation essaie de fournir les informations les plus actuelles et les plus complètes. Des éventuelles modifications peuvent intervenir à tout moment dans l’information fournie, sans avertissement préalable.

La Fondation Reine Paola n’est pas responsable des dommages, directs ou indirects, provoqués par l’usage de son site ou par le téléchargement des fichiers sur son site.

Des pannes ou des interruptions du site Web, entraînant l’impossibilité momentanée de le consulter, ne donnent droit à aucune compensation.

Liens et renvois vers d’autres sites

Le site de la Fondation Reine Paola renvoie vers des sites de tiers. La Fondation n’a aucun contrôle sur la nature et l’exactitude des informations sur ces sites. Par conséquent, elle ne peut être tenue responsable du contenu ou de la qualité de ces sites.

Des liens vers le site de la Fondation Reine Paola ou vers une de ses pages peuvent être placés, mais la Fondation apprécie d’en être informé.

La nature d’Internet veut que la Fondation Reine Paola n’a aucun contrôle sur les personnes qui renvoient à son site. La présence d’un lien sur un autre site ne signifie donc pas que la Fondation approuve ou recommande nécessairement ledit site.

La Fondation Reine Paola peut modifier ces conditions générales à tout moment et sans avertissement préalable, ce changement entrant immédiatement en vigueur.

Pour des questions ou des commentaires : info@sk-fr-paola.be.